Właścicielem Internetowego sklepu napradze.waw.pl jest:
Anna Szwałkiewicz
03-130 Warszawa
ul. Kamińskiego Aleksandra 6/33
NIP : 113 255 84 55
REGON : 147411255
Tel. (+48) 516 603 523
Mail: kontakt@napradze.waw.pl

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta.
2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika.
3. Klient – osoba dokonująca lub zamierzająca dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Zamówienie – czynność dokonywana przez Klienta mająca na celu zawarcie umowy sprzedaży na odległość.
5. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość elektroniczna wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego.
6. Regulamin – niniejszy regulamin.
8. Sprzedawca – sklep internetowy Na Pradze / napradze.waw.pl
8. Towar/Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Poprzez procedurę zarejestrowania się w Sklepie i akceptacji Regulaminu osoba fizyczna bądź prawna staje się Użytkownikiem.
2. Administratorem Sklepu oraz sprzedawcą jest Na Pradze.
3. Sklep internetowy Na Pradze prowadzi sprzedaż towarów poprzez sieć Internet, poprzez witrynę napradze.waw.pl, na której można składać zamówienia.
4. Oferta sklepu jest ograniczona terytorialnie tylko do terenu Polski.
5. Na Pradze przewiduje możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostępnienia na stronie napradze.waw.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach i ma możliwość odmówienia akceptacji zmian, która jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z usług napradze.waw.pl.

§ 3 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Możliwości i warunki odstąpienia od umowy zawartej przez Konsumenta na odległość określa ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.). W szczególności jej następujące regulacje:
– W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o tym fakcie – przesyłając oświadczenie na adres e-mail: kontakt@napradze.waw.pl w terminie 14 dni od dnia odebrania zakupionego towaru. Klient jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy zwracanego towaru w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony Sprzedawcy towar i jego opakowanie musi być w stanie nie zmienionym, kompletnym, nie noszącym śladów używania, chyba że zmiana wynika z czynności mieszczących się w granicach zwykłego zarządu.
– Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za zwrócony towar w terminie 14 dni od otrzymania towaru zwróconego w drodze odstąpienia od umowy. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest zwrot towaru i jego opakowania na warunkach wskazanych wyżej, w wymienionym terminie. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.
– Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe.
2. Wyjątkiem od sytuacji zawartej w § 1 ust. 1 jest sytuacja, gdy Klient zamawia towar, który jest wykonywany na specjalne zamówienie klienta (na podany przez niego rozmiar bądź wzór). Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie Klienta (w opisie wymienionych produktów znajduje się informacja o braku możliwości odstąpienia od umowy). Brak uprawnienia do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

§ 4 REJESTRACJA

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
2. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej oraz posiadanie własnego konta poczty elektronicznej e-mail. Klient wypełniając formularz rejestracji lub zamówienia oświadcza, że:
– podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym
– zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać
3. Rejestracja w Sklepie Internetowym napradze.waw.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego napradze.waw.pl należy wysłać wiadomość mailową na adres: kontakt@napradze.waw.pl z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Na Pradze.
5. Logowanie do Sklepu Internetowego napradze.waw.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
6. Serwis Na Pradze jest uprawniony do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego napradze.waw.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym napradze.waw.pl.
7. Użytkownik Sklepu, wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia, udostępnia swoje dane Sprzedawcy. Dane te będą wykorzystane wyłącznie do celów realizacji zamówienia lub ewentualnego kontaktu z Klientem w sprawie realizacji zamówienia. Jeśli Użytkownik określi w formularzu rejestracyjnym lub zamówienia, iż chce otrzymywać informacje handlowe oraz oferty w formie newslettera, okresowo będzie otrzymywał biuletyn zawierający zamówione informacje do chwili, w której zgłosi chęć rezygnacji z jego otrzymywania na adres e-mail: kontakt@napradze.waw.pl.
8. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą Klient Sklepu internetowego Na Pradze ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

§ 5 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Składanie zamówień przez witrynę napradze.waw.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) aktywny adres e-mail
b) aktywny nr telefonu komórkowego (w przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem kuriera lub usługi Paczkomaty 24/7)
2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Na Pradze. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie.
3. Na Pradze dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego napradze.waw.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Na Pradze nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego napradze.waw.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego napradze.waw.pl.
4. Na Pradze w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego napradze.waw.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego Na Pradze z infrastrukturą techniczną Klienta.
5. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami regulaminu.
6. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu napradze.waw.pl przez Klienta, umożliwiających:
a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
b) utrzymania sesji Klienta,
c) dostosowania witryny napradze.waw.pl do potrzeb Klientów,
d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu internetowego,
e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny napradze.waw.pl.
7. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego napradze.waw.pl mogą być zgłaszane za pośrednictwem maila: kontakt@napradze.waw.pl.

§ 6 REALIZACJA TRANSAKCJI

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym w przypadku płatności przelewem (zamówienia nieopłacone po 5 dniach roboczych są anulowane).
2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar zamówiony znajduje się na magazynie. W przeciwnym wypadku klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).
3. Na Pradze zastrzega sobie możliwość limitowania ilości produktów znajdujących się w sprzedaży.
4. Na Pradze zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Promocje w Sklepie Internetowym Na Pradze nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
6. Na Pradze zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
a) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
b) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.
7. Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez Klienta w celu zmiany zamówienia należy się skontaktować poprzez e-mail bądź telefonicznie. Klient może wprowadzać korekty w zamówieniu do czasu wystawienia rachunku za zakupiony towar. Dane kontaktowe: kontakt@napradze.waw.pl tel. 516 603 523
§ 7 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Na Pradze o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczenia zamówienia oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail oraz numeru telefonu.

§ 8 SPOSÓB ZAPŁATY

1. Sklep przyjmuje następujące formy zapłaty:
a) przelewem bankowym ING 61 1050 1054 1000 0092 0148 4996. Należy wykonać na niego przelew (wartość zamówienia + koszt wysyłki). Zamówienie wysyłamy od razu po zaksięgowaniu sumy na naszym koncie.
b) natychmiastowe płatności, realizowane poprzez serwis Transferuj.pl.
2. Sklep Internetowy napradze.waw.pl nie stosuje odroczonych form płatności („na termin”), nie udziela leasingu, nie finansuje ani nie sponsoruje zakupów, ani w części ani w całości.
3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

§ 9 REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczna.
2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
3. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.
4. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku wyczerpania zapasów, sklep gwarantuje zamianę na inne produkty bądź ekwiwalent pieniężny w wysokości zamówionego towaru.
5. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient zauważy w nim wady techniczne lub inne niesprawności towaru w ramach reklamacji należy powiadomić o tym obsługę sklepu telefonicznie bądź mailowo. Dodatkowo należy załączyć zdjęcia uszkodzonego towaru oraz opis uszkodzenia.
7. Gwarancja produktów nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu. Prosimy uprzejmie o sprawdzenie paczki w obecności kuriera.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na Pradze zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Każdy Użytkownik Sklepu zostanie powiadomiony z 7-dniowym wyprzedzeniem o zmianie treści Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej ogłoszenia. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego konta Klienta oraz danych z bazy Klientów. Zlecenie realizowane jest na podstawie Regulaminu obowiązującego w dacie złożenia zamówienia.
2. Opisy produktów i ich zdjęcia stanowią własność Na Pradze. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych.
3. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednie ustawy.

Regulamin z dnia 7.04.2015r.